Tuotekehitysnäkökulma Tukialuksella

Sisällysluettelo
1. Sosiaali- ja terveydenhuollon innovaatio- ja tuotekehitystyöhön osallistuminen

2. Oppimisympäristön tuotekehitystyö
3. Tukialus ja systeemi-innovaatio
4. Tukialus ja palveluprosessi-innvaatio
5. Tukialus ja tuote-/palveluinnovaatio

1. Sosiaali- ja terveydenhuollon innovaatio- ja tuotekehitystyöhön osallistuminen

 


1.1 Tukialus on ollut mukana vuodesta 2006 alkaen sosiaalialan työelämän kehittämis- ja innovaatiotyössä.

Innovaatio sosiaali- ja terveysalalla on yksilön, ryhmän, yhteisön ja/tai verkoston luovan toiminnan tuloksena syntynyt uusia idea, joka johtaa lisäarvoa tuottavaan tulokseen yksilön tai yhteisön hyvinvoinnissa, terveydessä tai palvelujärjestelmässä. (Hämäläinen 2005, Hämäläinen-Taipale 2007). Oleellista on, että uusi tuote on kaupallistettu, levitetty tai jalkautettu niin, että sitä kulutetaan, ostetaan ja hyödynnetään asiakkaan tai potilaan. tarpeiden tyydyttämiseksi  (Hämäläinen - Jäppinen - Kivisaari 2011.). Sosiaali- ja terveydenhuollossa voidaan puhua ainakin kolmenlaisista innovaatioista.

Systeemi-innovaatio muuttaa koko organisaation työtapaa ja tuotantomallia. Tällaisia innovaatioita ovat esimerkiksi liukuhihnat tuleminen autoteollisuuteen, kuntouttava työtoiminta-mallin kehittäminen tai sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen yhteistuotannon kehittäminen viime vuosina. 

Palveluprosessi-innovaatiossa kehitetään aikaisemmin toteutettua palveluprosessia. Palveluprosessi-innovaatio on esimerkiksi terveyskeskuksen automaattisen puhelinajanvarausjärjestelmän tuominen perinteisen soita-ja-odota-mallin rinnalle. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon neuvonnan ja ohjauksen lisääminen internetissä on palveluprosesseihin liittyvä uusi innovaatio.

Palvelu- ja tuoteinnovaatio on uusi sosiaali- ja terveydenhuollon tuote tai palvelu. Lääketieteessä voidaan kehittää esim. materiaaleja, jotka leikkauksen jälkeen häviävät tai "sulautuvat" elimistöön. Uusi palvelu voi olla esim. terveydenhuollon peruspalvelua tarjoava terveyskioski kauppakeskuksessa tai murrosikäisten lasten vanhempien tueksi kehitetty uudenlainen murkkuneuvola.

1.2 Tukialus sosiaalialan työpaikkojen markkinointia ja viestintää tukemassa

Innovaatiotyön lisäksi Tukialuksen opiskelijat ovat olleet mukana työelämän tarpeita palvelevissa hankkeissa, joissa opitaan sosiaalialan työelämäkentällä tapahtumien järjestämisen-, markkinoinnin- ja myyntityön, toimintaympäristön analyysin, sidosryhmähallinnan sekä ulkoisen- ja sisäisen viestinnän taitoja. 

2. Oppimisympäristön tuotekehitystyö

 


Tukialus-oppimisympäristön kehittämistyössä voidaan lähteä liikkeelle myös systeemi-, prosessi- ja tuote- ja palveluinnovaatiolähtökohdista.

3. Tukialus ja systeemi-innovaatiot

Tukialus-palvelutoiminta ja työelämälähtöinen projektioppimisympäristö

Tukialus toiminnan kehittäminen vuodesta 2006 alkaen on ollut sinällään systeemi-innovaatio, jossa työelämän kehittämistarpeiden sekä kehittämistyön ja palvelujen tuottamisen oppiminen on järjestetty uudella tavalla ja yhteistyömallilla.

eForum-visio 

Vuonna 2011 Tukialuksella toteutettiin ensimmäinen eForum-toimeksianto. eForum on toimintamalli- ja visio, jossa palvelujen tuotamisen-, johtamisen- ja kehittämisen opintojen ymmärtäminen ja sisäistäminen vaatii entistä enemmän innovatiivisia tapoja toteuttaa työelämän osallistumista ja osallisuutta opintokokonaisuuden opetuksen suunnitteluun-, toteutukseen- ja arviointiin. Erityisenä lisäarvoa ja kustannustehokkuutta tuottavana välineenä nähdään eForum-työssä ja rakentamisessa tieto- ja viestintätekniikka.

Crow's Nest-hanke,  syksystä 2012 alkaen

Turku Crow's Nest on palvelujen tuottamisen-, johtamisen ja kehittämisen oppimisympäristön kehittämishanke. Hanke alkaa syksyllä 2012 ja sen ensimmäistä osaa toteuttaa hyvinvointipalvelu-tulosalueen monialainen Monkey-opiskelijatiimi. Crow's Nest-hanke keskittyy A4 palvelujen tuottaminen, johtaminen ja kehittäminen opintokokonaisuuden opetuksen työelämäyhteyden kehittämiseen. Tavoitteena on innovoida yhdessä työelämän kanssa keinoja ja mahdollisuuksia, jotka edistäisivät työelämän osuuden laajentamisen aivan uudenlaisia sekä työelämää ja opiskelijoita innostavia ja hyödyntäviä perinteisiä, virtuaalisia ja/tai yhteisiä fyysisiä oppimisympäristöratkaisuja toteuttamalla.

4. Tukialus ja palveluprosessi-innovaatiot

Tukialuksella oppimiseen liittyvä palvelu ja siihen liittyvät prosessit ovat: opetuksen ja oppimisen suunnittelu-, toteutus- ja arviointi. 

Opetuksen suunnittelun prosessi-innovaatiot 

Tukialuksen opetuksen suunnitteluun ja projektitoiminnan organisoimiseen ei ole ollut aikaisemmin opetustarjonnan syyslukukausipainotteisuuden takia ollut mahdollista sitoa opiskelijoita mukaan. Vuonna 2013 Tukialus toiminta kattaa koko opintovuoden. 

Tämän takia aloittaa syksyllä 2012 ensimmäinen Tukialus markkinointitiimi. Markkinointitiimi uudista opiskelijalähtöisesti Tukialuksen sidosryhmähallintaa, toimeksiantojen hankintaprosessia ja sen opiskelijakeskeisyyttä ja -lähtöisyyttä. Lisäksi markkinointitiimin tehtävänä on kehittää Tukialus toimintaa siten, että toimeksiannot, opiskelijoiden henkilökohtainen opiskelusuunnitelma sekä suuntautumisvaihtoehdon opinnot integroituisivat entistä paremmin yhteen.

Linkit:

Opetuksen toteutuksen prosessi-innovaatiot

Opetuksen teoriaopetus on toteutettu vaihtoehtoisella lähiopetus tai verkko-opetus mallilla. Teoriaopintojen suorittaminen verkko-opiskelun kautta on mahdollistanut mm. opiskelijoiden työssäkäyntiä ja opintojen nopeuttamista opintojen loppuvaiheessa.   

Opetuksen arvioinnin prosessi-innovaatiot

Palvelujen tuottamisen johtamisen ja kehittämisen opintokokonaisuuden oppimista- ja opetusjärjestelyjä on arvioitu seuraavin opintokokonaisuuden omin välinein:
  • Opintokokonaisuuden opiskelijapalaute Webropol-nettikyselynä
  • Tukialus-toiminnan opiskelijatiimin itsearviointi
  • Tukialus-toiminnan toimeksiantajan arviointi
  • Tukialus-toiminnan opettajatiimin arviointi
  • Uusi 2011: opiskelijaprojektipäälliköiden ja opiskelijatiimien viikkopalaute opetusjärjestelyistä 

5. Tukialus ja tuote- / palveluinnovaatiot

Tukialus-toiminnassa erityisesti oppimisen palveluinnovaatiot ovat keskeisessä roolissa. Eli millaisia uusia oppimispalveluja / opetuksen toteutuksen tapoja voidaan kehittää opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Tavoite: Yrittäjyysosaaminen 

Tukialus on kehittänyt sosionomi (AMK) opiskelijan oppimisympäristöä syksystä 2010 alkaen Sally-toiminnalla.

Tukialus toimintaa kehitetään 2012-2013 aikana niin, että osa opiskelijoista voisi siirtyä joko opiskelijaosuuskunnan tai oman yrityksen suunnittelu-, kehittämis- ja toteutustyöhön osana opintokokonaisuuden opintoja.  

Tavoite: Kansainvälistymisosaaminen 

Turku Mothership. Tukialus-käsitteen rinnalle alettiin "lanseeramaan"  Mothership-käsitettä. Turku Mothership tarkoittaa kansainvälisyyden ja kansainvälistymisopintojen huomioimista palvelujen tuottamisen, kehittämisen ja johtamisen opintojen yhteydessä.

Palvelujen tuottamisen-, kehittämisen ja johtamisen opintoihin tuodaan syksystä 2012 alkaen opettajien toimesta vieraskieleistä oppimateriaalia ja opetusta. 

Syksyllä 2012 Tukialus markkinointitiimi huolehtii  siitä, että opintokokonaisuuden kansainvälistä opiskelua ja syksystä 2011 alkaen tehtyjä Tukialuksen kansainvälisiä projekteja tehdään näkyväksi.