Innovaatiokompetenssit Turun ammattikorkeakoulussa

Tukialus ja Turun ammattikorkeakoulun innovaatiokompetenssit

Tukialuksella opitaan ja harjoitellaan palvelujen tuottamisen, johtamisen ja kehittämisen taitoja sekä yrittäjyysvalmiuksia. Siksi Innovaatiokyvykkyys ja kompetenssialueena innovatiivisuus ovat myös keskeisenä oppimiskohteena Tukialuksella. Seuraavssa vähän tarkemmin Turun ammattikorkeakoulussa määritellyt innovaatiokompetenssit

Innovaatiokompetenssit (Turun ammattikorkeakoulun määrittelemät)

Turun Amk:n innovaatiokompetenssit* perustuvat innovaatiopedagogiikkaryhmän työstämiin innovaatiokompetensseihin. Mukaan on lisätty Arenen yhteiset kompetenssit:

       Yksilöosaamisen innovaatiokompetenssit
       Yhteisöosaamisen innovaatiokompetenssit
       Verkosto-osaamisen innovaatiokompetenssit

*Ruohotie (2003) määrittelee kompetenssin "yksilölliseksi ominaisuudeksi, joka kausaalisesti selittää tietyin kriteerein määriteltyä tehokkuutta tai onnistumista työtehtävissä ja tilanteissa." Kompetenssit voivat olla motiiveita, luonteenpiirteitä, minäkäsityksiä, asenteita, arvoja, tietämystä sekä kognitiivisia ja käytännöllisiä taitoja - mitä tahansa yksilöllisiä ominaisuuksia, joita voidaan mitata ja arvioida luotettavasti.

Ruohotie, P. (2003). Mitä on ammatillinen huippuosaaminen? Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 5(1), 4-11


Osaamisalueen kuvaus
Yksilöosaamisen innovaatiokompetenssit

 • kykenee itsenäiseen ajatteluun ja päätöksentekoon
 • osaa toimia tavoitteellisesti ja sinnikkäästi
 • kykenee luovaan ongelmaratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen
 • osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan
Yhteisöosaamisen innovaatiokompetenssit

 • osaa toimia yhteistyökykyisesti monialaisessa tiimissä ja työyhteisössä
 • osaa toimia oma-aloitteisesti ja vastuullisesti yhteisön tavoitteiden mukaisesti
 • osaa toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen ja yhdistäen erialojen tietoja ja menetelmiä
 • osaa toimia eettisten ja yhteiskuntavastuullisten periaatteiden mukaisesti
 • osaa toimia työelämän vuorovaikutus- ja  viestintätilanteissa
Verkosto-osaamisen innovaatiokompetenssit
 • osaa luoda ja ylläpitää työelämäyhteyksiä
 • osaa toimia verkostoissa
 • kykenee moniammatilliseen ja -kulttuuriseen yhteistyöhön
 • kykenee kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen