Tukialus osana tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa

Mitä on tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Tutkimus tuottaa tietoa tieteellisin menetelmin sosiaalialan ammatillisen työn ja palvelujen laadun, tuottavuuden ja vaikuttavuuden kehittämiseksi. Kehittäminen on palvelutuotekehitystä ja kokeilutoimintaa yhdessä työelämäkumppanien ja verkostojen kanssa. Innovaatiot ovat tiedon ja tuotekehitysprosessin kautta yleisesti ja laajamittaisesti käyttöönotettuja ja tunnustettuja, uudistettuja tai uusia välineitä palveluiden toteuttamiseen, tuottamiseen ja/tai organisointiin (Juha Knuuttila 2014).

Tukialuksella opitaan kehittämistä sekä saadaan yrittäjyys, tutkimus ja innovaatiotoiminnan valmiuksia

Tukialus-oppimisympäristössä tuetaan sosionomi (AMK) kompetensseistä erityisesti yksilö-, ryhmä- ja verkostoinnovaatiokyvykkyyden kehittymistä, tutkimuksellista kehittämisosaamista ja johtajuus ja yrittäjyystaitoja. (Turun ammattikorkeakoulu 2013, Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto 2010)

Opiskelijoiden oppiminen ja tekeminen kohdistuu erityisesti tutkimuksellisiin kehittämisvalmiuksiin. Tukialuksella opiskelijat osallistuvat yhdessä työelämän organisaatioiden kanssa kokeilu- ja palvelutuotekehitysprojekteihin, joissa opiskelijatiimin roolina usein on osallistuminen ideointityöhön, tutkimustiedon keräämiseen tuottaen samassa tuloksista yhteenveto- ja analyysitietoa työelämälle. Opiskelijat usein myös markkinoivat kehittämishankkeita, niiden tuloksia ja organisoivat hankkeisiin liittyviä tapahtumia.

Tukialuksella opitaan yrittäjyyden, johtamisen ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan näkökulmasta tärkeitä taitoja: itsensä ja tiimijohtamista, verkkoviestintää ja markkinointia, tapahtumaorganisointia, esiintymistaitoja, toimeenpanokyvykkyyttä, yrittäjämäistä vastuuottoa ja nopeaa reagointikykyä. Näitä asioita opitaan sekä toimeksiannoissa että Tukialus-oppimisympäristön toiminnassa.

Tukialus luo edellytyksiä työelämälähtöiseen tutkimustoimintaan ja opinnäytetöihin

Tukialus-toiminta sijoittuu sosionomi (AMK) opetussuunnitelmassa ammattiopintojen loppupuolelle. Opiskelijan ammattitaidon kehittymisen lisäksi työelämän aidot kehittämisen tarpeet ja niihin palvelutoiminnalla vastaaminen sijoituu yleensä hedelmälliseen vaiheeseen ennen opiskelijan suuntautumista ja opinnäytetyön tekemistä. 

Tämän vaiheen hyödyntäminen on pitkälti kiinni opiskelijan omaan ammatilliseen oppimisensa liittyvästä visiosta ja miten hän on oman henkilökohtaisen ammatillisen kasvunsa kehittymisen suuntaansa suunnitellut. 

Avainasemassa ovat myös sosionomi (AMK) koulutuksen opinnäytetyön tekemisen työelämälähtöisyydestä ja opinnäytetyön tekemisen prosessista vastaavat opettajat. Myös työelämän kyvykkyyttä hyödyntää alalle valmistuvien osaamista ja ammattikorkeakoulun tarjoamia yhteistyömahdollisuuksia ei voi tarpeeksi korostaa.

Turussa 15.12.2014

Juha Knuuttila
A4 opintokokonaisuusvastaava, kevät 2015